Handelsbetingelser

 

Dyre-Loppen er kommitionsbaseret og har et fast salær på 33% af købsprisen. Herunder findes handelsbetigelserne for kommitionsaftalen. 

Generelt
Ejer bekræfter ved underskrift af nærværende aftale, at have overleveret ovennævnte vare til Dyre-Loppen, som skal forestå salg af varen via butikken Dyre-Loppen.dk  til private forbrugere. Kommissionssalærret er aftalt til 33% af salgsprisen.
Kommissionæren foretager en vurdering af markedsprisen for varen, og kan kun i samarbejde med ejer bestemme udbudsprisen for varen.

Kommissionsaftalen løber i 6 måneder fra aftalens indgåelse og bortfalder, såfremt varen ikke er
solgt ved udløbet af perioden.
Salgsprovenuet og kommissionssalæret afregnes når varen er solgt. 

Såfremt Ejer opsiger aftalen inden udløbet af de 6 måneder, forfalder 50 % af kommissionssalæret
i ekspeditionsgebyr.

Ejendomsret
Ejer indestår ved underskrift af nærværende aftale for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at
råde over den indleverede vare, og for, at denne/disse er frie og ubehæftede.

Forsikring
Varen forsikringsdækkes ikke af Kommissionærens forsikring. Det er Ejers egen forsikring, der skal
dække, mens varen er midlertidigt placeret i Kommissionærens varetægt.
Det er således Ejers forsikring, der skal dække, såfremt varen måtte blive udsat for brand, tyveri,
vandskade, hændelig undergang m.v. Ejer er herved opfordret til at sikre sig, at dennes forsikring dækker midlertidig placering hos tredjemand.

Reklamation og mangler
Ved salg til en køber er salget omfattet af Købeloven, hvorfor lovens mangelsbestemmelser er gældende.
Da Kommissionæren alene er mellemmand, vil eventuelle mangelsindsigelser eller erstatningskrav
rettet mod Kommissionæren blive vidererettet mod Ejer som sælgeren af varen.
Fremsætter køber krav overfor Kommissionæren, kan denne tilbageholde varen eller afregningen
overfor Ejer.
Såfremt kravet fremsættes overfor Kommissionæren efter, at denne har afregnet overfor Ejer, er
Ejer forpligtet til efter påkrav at holde Kommissionæren skadesfri og således betale det beløb til
Kommissionæren, som er nødvendig for at dække købers krav, samt eventuelle øvrige udgifter, som
måtte blive Kommissionærens.

Fortrydelsesret
Ved salg til en forbruger, er salget omfattet af Forbrugeraftaleloven, hvorefter køber har en fortrydelsesret, og således kan fortryde købet i op til 14 dage efter dennes modtagelse af varen.
Hvis køberen udnytter fortrydelsesretten, er Kommissionæren forpligtet til at tilbagebetale købesummen til køberen, når varen er modtaget retur.
Der vil ikke ske afregning af nærværende aftale før udløbet af fortrydelsesfristen med tillæg af en
uge, og før det samtidig er konstateret, at køberen ikke har udnyttet sin fortrydelsesret.
Såfremt køberen gør brug af sin fortrydelsesret, vil der følgelig ikke ske afregning. I dette tilfælde
vil Kommissionæren være berettiget til at forsøge salg på ny inden for den aftalte periode.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende Kommissionsaftale afgøres efter
dansk ret med Københavns Byret som rette værneting.